Ahmed Amiş Efendi

Yazan Mehmet Doğramacı Write on Cuma, 12 Mayıs 2017 Yayınlandığı Kategori Kitap Okunma 6608 kez
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

         AHMED ÂMİŞ EFENDİ (KS)

 • Muhabbette fani olan, Vuslatta baki olur.
 • Ben namaz kılmasını sevmem, bende namaz kılanı severim.
 • Birisi yeni bir ev yaptırırsa, rütbe alırsa, yeni bir elbise giyerse tebrik etmeyiniz! …
 • Hastalandığınız zaman ağır gelmeyecek adak adayın. Bu hastalıktan kurtulursam günde iki rekât nafile namaz kılayım gibi.
 • Allah senin için ahirette odun- kömür yakmaz! …
 • Yeni bir gömlek bile giyseniz iki rekât namaz kılınız.
 • İnsanda en son kaybolan tutku "Manevî Saltanat Hırsı"dır.
 • Sizden, birisinin halini sorarlarsa o kişinin tek bir iyi halini biliyorsanız bile onu mutlaka söyleyiniz.
 • Karşınıza bir kişi geldiği zaman yüzünü gördüğünüzde size Hakk’ı hatırlatıp zikrettiriyorsa o Mümindir.
 • İnsan surette muhtar, hakikatte mecburdur.
 • Bazı insanların gözü, bazılarının sözü, bazılarının da özü değerlidir. Özü değerli olan; evliyaullahtandır.
 • Hastayı sık ziyaret ediniz, yanında çok durmayınız. Kendisine hissettirmeden okuyup alnını okşayınız.
 • Olmuş olmuştur, olacak da olmuştur; yeni olacak bir şey yoktur!
 • Ye Allah için, İç Allah için, Otur Allah için, Gez Allah ile…
 • Vazifeyi yaparken ‘Ya Rabbi, Sana hizmet ediyorum.’ sözünü kendine sürekli telkin et.
 • Âdem’e ilk inzal olan Hesap, 1 den 9 a kadar rakamlar,2.si Geometri, 3.sü Mimarîdir. Hesap İlmi kıyamete kadar sürekli yükselir.
 • Güvercinler ile Örümcekler Allah’ın rahmet askerleridir, birçok evliyaya hizmet etmişlerdir.
 • Bir zalime işiniz düşerse karşısına çıktığınız zaman 3 defa ‘Euzü bike minke’ Senden Sana sığınırım, deyiniz.
 • “Matlubun husûlü veya adem-i husûlü nezdinde müsavî değilse, nâkıssın evlâdım!"
 • Küllî ve Cüzî İrade ayrımı mecazdır. Hakikatte iradeyi cüzî ve küllî diye ikiye bölmek Şirkin ta kendisidir.
 • Bismillah; "Allah'ın bendeki teayyünü (açığa çıkışı) adına" demektir.
 • Allah tecellisini tekrar etmez. .
 • Rasülullah (sav) sadece Ali'yi irşad etti. Sahabe bir şeyler anladı. Ama İrşad olan sadece Ali'dir.
 • Sahabe, Rasülullah'a baktı Muhammed'i gördü. Ali Rasülullaha baktı, sadece kendini gördü! ...
 • Her Mü ‘min; Alevidir.
 • 3. Dünya harbi çıkacak. Rusya mahvolacak. Anadolu ahalisine dua ettim, bu badirede onlara ziyan gelmeyecek!
 • Âmiş Ef. "Rusya mahvolacak" derken avucunu iyice sıktı, sıktı ve şöyle dedi: "Rusya’yı küçülttüm, küçülttüm, küçülttüm! …
 • İngiltere ve Yunanistan mahvolmaya mahkûm! O dönem gelince İngilizler Türk Donanmasının geçişini hayranlıkla izleyecek!
 • "Evlad-ı Resul “den biri Arap zulmünden kaçtı, "Kayı boyu"na dâhil oldu. O kendini unuttu, kimse de onu bilmedi...
 • İdare şekli halden hale değişse de Türk Milleti kıyamete kadar baki ve payidar (ayakta, hükümran, saygın) kalacaktır.
 • "Kötülüğü elinle, gücün yetmezse dilinle, ona da gücün yetmezse kalbinle men et. Bu imanın en zayıfıdır" hadisini iyi anla.
 • Zahir ehli elle, Âlimler dille kötülüğü men eder. Kalbiyle men etmek imanın en zayıfı denmişse, bu aslında yakiynin zirvesidir!
 • Kötülüğü kalbiyle savuşturanlar imandan yakiyne geçenlerdir. Kalple savuşturma; en kuvvetli olanıdır. Bu, evliya işidir.
 • Kendi işini kendin gör, kimseden hizmet bekleme.
 • İşlerini Allah'a bırak. Ondan güzel iş görecek mi var?
 • Yerinde, duruşunda kaya gibi ol. Ama kımıldatmak isteyen olursa direnme kımıldayıver.
 • Benim yanıma gelip beş dakika Allah için oturan bu âlemden imanını kurtarmadan göçmez!
 • Beni çok sevin. Canınızı ben alayım. Canınızı ben alırsam acıtmam...
 • Kâmil bir insanın sizi kabulü; sizi gönlüne alması "Özel Şefaate nail olmak demektir.
 • "İyyake na'büdü ve iyyake nestaiyn" cüzi irade kavramını silip süpürmüştür. Ne cüzi iradesi Allah aşkına! ?
 • "Cüzi irade var" demek Arifler için küfürdür. "Cüzi irade yok" demek perdeliler için küfürdür.
 • Zahiren (gündelik hayatında) Kaderiyeci ol; Bâtınen (iç âleminde) Cebriyeci ol.
 • "Harp olacak mı, dua et harp olmasın sulh olsun" dediler. "Biz harbe de sulha da bakmayız, Murad-ı İlahiye bakar, ona uyarız" dedi.
 • "Allah benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynar!" dedi. "Sonra ne yapar?" dediler. "Ne yapacak, Yer!.." dedi Âmiş Ef. k.s
 • Kadınlar; ilaç ve sağlık vermek üzere Risalet cenahından görevlendirilmiş memurlardır.
 • Dostlarından birine şöyle dedi: "Türbeye gelen kadınlara dikkat et. İçlerinde nice "ER" ler vardır onların! ...
 • Sana yakiyn gelinceye kadar sen Rabbine ibadet edersin. Yakiyn geldikten sonra Rabbin sende ibadet eder.
 • Kur'an-ı Kerimi sürekli ve çok okuyanda bunama görülmez.
 • (İlmin varsa) Kur'an ayetlerinde bazı kelimelerin yerini öne, bazısını arkaya alarak da oku. Hakiki Manayı görürsün hayretle!
 • Fatih semti; İstanbul'un Medine'sidir.
 • Her şeyin başı Ehl-i Beyte Muhabbettir. Kendinize yapacağınız en büyük dua "Ya Rab bizi Ehli Beyt kapısından ayırma" dır.
 • Mustafâ ve Mürtezâyı Tek bilmeyenin azabı bitmez!
 • Dileklerinizi Fatıma (as) anamıza arz ediniz. Kendileri çok merhametlidirler. Niyazları hiç geri çevirmezler.
 • Salâtın Hakikati; İnsan-ı Kâmile yapılan tek secdeden ibarettir. İşte o secde; ruhun, Ruh-u Azama vuslatıdır.
 • Mürşidin görevi; müridini küfür ve iman, korku ve ümit kaydından kurtarmaktır.
 • Dağı dağ, taşı taş olarak gördüğün sürece bir Mürşide, bir Dosta, bir Rehbere muhtaçsın.
 • Kendinle konuşuncaya kadar bir Mürşide muhtaçsın.
 • "Şu şöyle olsun bu da böyle olsun" dediğin sürece bir Mürşide muhtaçsın.
 • İnsanların bazısı henüz kendini kurtarmadan başkalarını kurtarmaya kalkışıyor. Bu ne acayip.
 • Gittiğiniz yerde gönül sefâsı buluyorsanız oraya devam edin. Bulamıyorsanız, o yer benim huzurum bile olsa oraya gitmeyiniz.
 • Namaz kılmazsan işine Şeytan; kılarsan Rahman karışır.
 • Velinin Namazında Hak ile arasındaki perde kalkar. Orada şühud (apaçık seyir) vardır.
 • Tuz iki maddeden oluşur. İçinden birini tek almaya çalışırsan zehirlenirsin. Allah ve Muhammed de öyledir! … Sakın ayırma! …
 • Ahirete intikal etmiş Mürşide rabıta olmaz, siz yaşayanını bulmaya bakınız!
 • Her gün evden çıkarken Hicrete niyet edin. Ki Rasulullah (sav) ın hicreti gibi feyzli, bereketli geçsin günleriniz.
 • Velinin kemalat derecesi; Resulullahı nasıl ve ne kadar anladığıyla alakalıdır.
 • Rical (erkek) önünde aleti olan değildir. Rical, Nur-37 deki özelliği taşıyandır. Erkekten olduğu gibi Kadından da Rical olur.
 • İnsan, yolunda yuvarlanmalı. Yolunda yuvarlandıkça toparlanırsın.
 • Sözün gelini, nikâhlanabildiğindir. Okuduğun, dinlediğin sözlerle nikâhlanabiliyor musun? !
 • Nimete şükür; vereni görmektir.
 • Sohbete hazırlanarak meclise girme. Sen, sana talebe olanlara biat et, onlar kendilerine ne lazımsa sana söyletirler zaten.
 • Sohbet için önüne gelip oturanların Allah katında senden büyük olduklarını hiç hatırından çıkarma!
 • Sâlik (hakikatine yönelen) ne sofu olmalı ne de sefih (düşük halli). İkisinin ortası olarak yaşamalıdır.
 • (Mushafı çok okuyana) Onu biraz azalt da Kalbini Hakla bulundur. O vakit her şey Kur'an olur, için dışın Kur'an olur.
 • Salihler yollarını bulmuşlardır. Bize küp dibindekiler (şişenin dibine vuranlar) lazımdır.
 • Gam gam üstüne verilir. Gam gam üstüne gelir. Ne zamana kadar? Gelene sevinmeyinceye, gidene yerinmeyinceye kadar!
 • Tevhid lastik gibidir, uzatırsan kainatı içine alır. Bırakırsan çok fazla bir şey almaz.
 • Sıfat-ı Celal, Sıfat-ı Kemâl. İkisini birleştirmeyende olur mu hiç Kemâl? !
 • İnsanların çoğu mâbud-i mevhuma (hayallerindeki tanrıya) tapar!
 • Aşk gönlü istila edince Benlik ölür.
 • Ben bazen bensiz Allah derim.
 • Ne zaman elimi duaya kaldırsam bütün yaratılmışlar aleminin dileklerini bu fakire arz etmekte olduklarını görürüm.
 • Allah yaratılmışları karanlıkta yarattı. Karanlık, Vahdet demektir.
 • Allah'ın akve'l- kuvâ (güçlülerin en güçlüsü) ve a'cizü'l âciz (acizlerin en acizi) olduğunu anlayınca "Hah!" dedim.
 • Ezelde hilkat (yaratılış) yoktur, sadece zuhur (açığa çıkış) vardır.
 • Ben herkese dua ediyorum. Elimden başka bir şey gelmez. Allah sizi Zâtına mazhar eylesin.
 •  

  Son Düzenlenme Pazartesi, 12 Haziran 2017 22:23
  Bu kategorideki diğerleri: « Toshihiko Izutsu Ene »

  NE İZLESEM

   
   

  NE OKUSAM