Hakk Rızası

Yazan Muzaffer Ozak Write on Salı, 14 Ocak 2020 Yayınlandığı Kategori Şiir Okunma 693 kez
Ögeyi Oylayın
(1 Oylayın)

Her kim Hakk'ın rızâsını ararsa
Muktezâsı bil ki onda gizlidir
Şer'a uygun akla yakın ne varsa
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Kul dâimâ Hakk emrini tutmalı
Emr-i ma'rûf nehy-i münker etmeli
İhlâs ile doğru yola gitmeli
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Zâhir bâtın mü'min temiz olmalı
Gusül edip abdestini almalı
Fevt etmeden namâzını kılmalı
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Gel ey kardeş cemâ'ate devâm et
Hakk Resûl'e salât ile selâm et
Doğru konuş hep hayırlı kelâm et
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Oruç ile terbiye et nefsini
Terk et gayrı hevâyı hevesini
Tevhîd ile süsle her nefesini
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Muktedirsen haccı ihmâl eyleme
Zekât da ver borcu imhâl eyleme
Kul hakkını zinhâr ihlâl eyleme
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Anan baban sağ iseler ni'met bil
Hizmet edip ikrâmı ganîmet bil
Duâ ederlerse câna minnet bil
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Akrabânı ziyâret et sevindir
Ağlayanın gözyaşını sil dindir
Açı doyur yoksulları giyindir
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Çalış kazan tembel tembel oturma
Ele umut bağlayarak boş durma
Tutumlu ol kazancını savurma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Haramdan kaç helâldense hiç şaşma
Helâl varken haram peşinde koşma
Kendini bil başkasıyla uğraşma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

İşçi isen işini sev zor görme
İşverensen işçini sev hor görme
İşyerinde haksızlığa yer verme
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Esnaf isen terâzini oynatma
Vezni noksan ezik çürük mal satma
Hîle ile halkı sakın aldatma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Me'mûr isen adâletten ayrılma
Zulmederek îmânından sıyrılma
Rüşvet ile Hakk yolundan eğrilme
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Evli isen iyâlini hoşça tut
Evlâdına Kur'ân ve ilim okut
Dîni öğret hem müjdele hem korkut
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Büyüğünü tâ'zîm eyle hürmet et
Küçüğünü taltîf eyle himmet et
Akrânını tekrim eyle hizmet et
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Sâlih refîk edin hemen kendine
Kötülerin kapılma hiç fendine
İ'tibâr et refîkinin pendine
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Her misâfir Hakk'dan bir hediyyedir
İkrâm etmek sünnet-i seniyyedir
Kendin yeme misâfirine yedir
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Mahlûkâta ibret ile nazar et
Hayvanlara zulmetmekten hazer et
Yemini ver suyunu da hazır et
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Şeytân senin düşmânındır dost sanma
İsti'âze etmeden onu anma
Dosta sığın düşmânına aldanma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

İşlediğin günâhları unutma
Ham hayâlle kendini hiç avutma
Günâhkârla tövbekârı bir tutma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

İstiğfâr et günâhına nâdim ol
Şimdengeru Hakk emrine hâdim ol
Hakk'a rucû' eyle gayrı âdem ol
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Zulmü reddet zâlimlere yâr olma
Bu dünyâda hiç kimseye bâr olma
Gül ol koklan cân inciten hâr olma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Vatan için cânını ver hiç korkma
Al bayrağı kânını ver bırakma
Anayurda kahbe düşmânı sokma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Varlıkda da darlıkda da şükreyle
Kazâ-belâ nerden gelir fikreyle
Gece-gündüz yaradanı zikreyle
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Tevakkî et kibir hased riyâdan
Baykuş gibi korkup kaçma zıyâdan
Tevfîk dile Cenâb-ı Kibriyâ'dan
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Emânete sakın hıyânet etme
Ahdi bozup terk-i diyânet etme
Şehâdetde cürmü sıyânet etme
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Kötü sözden koru kolla dilini
Kötü işe âlet etme elini
Kötülere uyup şaşma yolunu
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Dedikodu mahveder bir milleti
Fitne fesad münâfıklık illeti
Revâ görme nefsine bu zilleti
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Hiç kimseyle alay etme kalb kırma
Ayıbını bulup yüzüne vurma
Sen düşersin kimseye tuzak kurma
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Kur`ân olsun her işinde hüccetin
Hakk'dan dile her ne ise hâcetin
Şer'a uymak olsa da gâyet çetin
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

"Beyne'l-havfi ve'r-recâ"da kıl karar
Korku ile recâdan gelmez zarar
Aklı olan kullukda izzet arar
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

İyi bil ki ölüm sana pek yakın
Gaflet edip isyâna düşme sakın
"Gel ey kulum" hitâbı gelir Hakk'ın
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

AŞKÎ Hakk'a da'vet eder ihvânı
Hem diler ki olalar duâhânı
Yüz akıyla verirsek imtihânı
Hakk rızâsı belki onda gizlidir

Ziynetü'l Kulûb, Sayfa 433-436

 

Son Düzenlenme Salı, 14 Ocak 2020 23:02

NE İZLESEM

 
 

NE OKUSAM